Tên gọi, thời gian, địa điểm tổ chức

  • Tên gọi: “Hội thao sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ XII – năm 2019”.
  • Thời gian dự kiến: từ ngày 22/4/2019 đến 8/5/2019
  • Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.